Baka Company Limited

Thôn Chư Hậu 5, Xã Iayok - Huyện IaGrai - Gia Lai
Việt Nam